Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden PDA Parts & Repair B.V.

 1. DEFINITIES:
  In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

(i)            Algemene Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van PDA Parts &   Repair B.V.

(ii)           PDA Parts & Repair B.V. : PDA Parts & Repair B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende te 4814 RS  Breda, Neerloopweg 17, of iedere natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van PDA Parts & Repair producten of diensten levert aan Opdrachtgever;

(iii)          Opdrachtgever: ieder natuurlijke of rechtspersoon die aan PDA Parts & Repair, in haar hoedanigheid als wederverkoper, opdracht verstrekt tot het leveren van producten of diensten;

(iv)         Partijen: Opdrachtgever en PDA Parts & Repair gezamenlijk; ieder afzonderlijk “Partij” te noemen.

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1       Op alle rechtsverhoudingen waaronder (voorbereiding op) leveringen, offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en soortgelijke documenten met PDA Parts & Repair  zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen. Schriftelijk overeengekomen afwijkingen gelden niet voor volgende overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

2.2       Alle natuurlijke of rechtspersonen die door PDA Parts & Repair  bij de uitvoering van een overeenkomst zijn ingeschakeld kunnen een beroep op deze Algemene Voorwaarden doen.

2.3       De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4       Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar zijn of anderszins door rechterlijke tussenkomst niet van toepassing kunnen worden geacht, laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet en zullen Partijen in onderling overleg tot een andersluidende bepaling dienen te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de nietige, vernietigde of ongeldige bepaling.

2.5          Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van deze Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Partijen.

2.6          Indien en voor zover PDA Parts & Repair producten of diensten van derden aan Opdrachtgever levert of ter beschikking stelt zullen voor wat betreft die producten en diensten de (aanvullende) voorwaarden van die derden van toepassing zijn. Dit geldt in ieder geval voor levering van prepaid pakketten. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen bij PDA Parts & Repair ter inzage en PDA Parts & Repair zal ze op eerste verzoek aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.

 1. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

3.1       Alle aanbiedingen van PDA Parts & Repair zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk. Bestellingen, bestellingen ‘in nota’, reserveringen en dergelijke gelden als onherroepelijke koopovereenkomsten. Retournering en/of creditering van teveel of onjuist bestelde zaken kan slechts met schriftelijke toestemming van PDA Parts & Repair..

3.2       PDA Parts & Repair  is slechts gebonden indien zij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien geen opdrachtbevestiging door PDA Parts & Repair  is gestuurd, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de opdracht, het gebruik (tussen Partijen) en deze Algemene Voorwaarden.

3.3       In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s en dergelijke opgenomen technische specificaties, kwaliteitsnormen, tekeningen, ontwerpen, en overige gegevens welke niet afkomstig zijn van, of gemaakt zijn door PDA Parts & Repair , binden PDA Parts & Repair niet, behoudens indien dat schriftelijk is overeengekomen. Geringe afwijkingen kunnen aan PDA Parts & Repair  niet worden tegengeworpen.

 1. PRIJS

4.1       Alle door PDA Parts & Repair opgegeven prijzen en de met PDA Parts & Repair overeengekomen prijzen zijn exclusief belastingen.

4.2       Tenzij de prijs tevoren is overeengekomen wordt steeds gefactureerd tegen de prijs geldend op de dag van de bestelling. Alle prijsverhogende omstandigheden welke zich hebben voorgedaan na het sluiten van de overeenkomst worden doorberekend. Opdrachtgever heeft gedurende één week na kennisname van de prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden

 1. LEVERING

5.1       Als plaats van (af)levering geldt het magazijn van PDA Parts & Repair in BREDA, dan wel een nader door PDA Parts & Repair te bepalen plaats. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig instructies geeft omtrent de wijze van verzending, is PDA Parts & Repair vrij in de keuze van de vervoerder en het vervoermiddel. Elke opdracht kan door PDA Parts & Repair in gedeelten worden (af)geleverd en gefactureerd.

5.2       PDA Parts & Repair behoudt zich het recht voor om onder rembours te leveren, waarbij de rembourskosten voor rekening van Opdrachtgever komen. Bij weigering van de rembourszending is Opdrachtgever in verzuim.

5.3       Voor bestellingen tot een door PDA Parts & Repair te bepalen nettobedrag worden kosten in rekening gebracht. PDA Parts & Repair behoudt zich het recht voor bestellingen beneden een bepaald minimum bedrag niet te accepteren.

5.4       PDA Parts & Repair behoudt zich het recht voor emballagekosten in rekening te brengen. Deze kosten worden gecrediteerd, indien de emballage franco en binnen één maand na factuur­datum in ongeschonden staat wordt geretourneerd.

5.5       PDA Parts & Repair behoudt zich het recht voor zaken die door oorzaken onafhankelijk van haar wil niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen, als had de levering plaatsgevonden, alsmede betaling van de opslagkosten.

5.6       Alle zaken worden voor risico van Opdrachtgever vervoerd. Desgewenst zal PDA Parts & Repair haar aanspraken op de vervoerder aan Opdrachtgever overdragen.

5.7       Alle door PDA Parts & Repair genoemde levertijden zijn vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. PDA Parts & Repair is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht liggende omstandigheden niet (meer) gehaald kunnen worden. De enkele overschrijding brengt PDA Parts & Repair niet in verzuim. PDA Parts & Repair kan slechts in verzuim geraken indien Opdrachtgever PDA Parts & Repair in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn gunt om alsnog te leveren. Indien binnen die termijn niet wordt geleverd heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er enig recht op schadevergoeding bestaat.

 1. BETALING EN ZEKERHEID

8.1       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen facturen dienen binnen twee werkweken na factuurdatum aan PDA Parts & Repair kenbaar gemaakt te worden. De bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. Bij later blijkende juistheid van de bezwaren zal PDA Parts & Repair B.V. overgaan tot verrekening.

8.2       PDA Parts & Repair B.V. heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of anderszins zekerheidsstelling te verlangen.

8.3       Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Opdrachtgever heeft niet het recht de betalingsverplichting om welke reden dan ook op te schorten.

8.4       Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en worden alle overige vorderingen van PDA Parts & Repair  opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in. Vanaf de datum van verzuim is een rente verschuldigd van 1,0% per maand.

8.5       Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% van het verschuldigde bedrag te bedragen, met een minimum van € 250,–.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1      Alle door PDA Parts & Repair B.V.  geleverde producten blijven eigendom van PDA Parts & Repair B.V.  tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen PDA Parts & Repair B.V. in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere (andere) overeenkomsten van Opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op die producten komt Opdrachtgever niet toe.

9.2     PDA Parts & Repair B.V.  is gerechtigd om op ieder moment de geleverde producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen, in welk geval de onderliggende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden. Het voorgaande laat onverlet het recht van PDA Parts & Repair om schadevergoeding te vorderen.

9.3        Opdrachtgever is verplicht PDA Parts & Repair  terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het door een of meerdere derden doen gelden van rechten op de geleverde producten waar een eigendomsvoorbehoud op rust.

 1. KEURING EN RECLAMES

10.1      Opdrachtgever dient de geleverde producten en verrichte werkzaamheden steeds terstond na de (af)levering te keuren. Goedkeuring mag niet worden onthouden door Opdrachtgever op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de producten redelijkerwijze niet in de weg staan.

10.2      Een reclamatie ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken dient binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk bij PDA Parts & Repair  te worden ingediend, bij gebreke waarvan iedere vordering te dezer zake vervalt. Opdrachtgever kan op een niet zichtbaar gebrek geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk heeft geprotesteerd bij PDA Parts & Repair.

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

11.1      PDA Parts & Repair B.V. aanvaardt een verplichting tot schadevergoeding uitsluitend voor zover dat uit dit artikel blijkt.

11.2      PDA Parts & Repair  is slechts aansprakelijk voor schade door tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst indien en voor zover deze is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van PDA Parts & Repair B.V. zelf of haar eigen werknemers.

11.3      Aansprakelijkheid van PDA Parts & Repair voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten, voor zover bij wet toegestaan.

11.4      Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel is de aansprakelijkheid van PDA Parts & Repair B.V. met betrekking tot de deugdelijkheid van een product in ieder geval beperkt tot de wijze waarop en binnen welke termijn en tot welke omvang dat product door de producent of leverancier is gegarandeerd.

11.5      Indien PDA Parts & Repair B.V.  aansprakelijk is, is de te betalen schadevergoeding gelimiteerd tot de gefactureerde en betaalde bedragen (exclusief BTW) van de activiteiten respectievelijk overeenkomst waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. In het geval de schade door een verzekering is gedekt is de aansprakelijkheid van PDA Parts & Repair B.V.  beperkt tot het onder de betreffende verzekering voor dat geval uit te keren bedrag.

11.6      Voor de vaststelling van de aansprakelijkheid geldt een reeks incidenten geldt als één incident.

11.7      Iedere vordering tegen PDA Parts & Repair B.V.  vervalt in ieder geval één jaar na het ontstaan ervan.

11.8      Opdrachtgever vrijwaart PDA Parts & Repair B.V.  voor alle aanspraken van derden (wegens productaansprakelijkheid) als gevolg van een gebrekkig door PDA Parts & Repair B.V.  aan Opdrachtgever geleverd product, tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van PDA Parts & Repair B.V.  is te wijten. Voorts vrijwaart Opdrachtgever PDA Parts & Repair B.V. voor alle overige aanspraken van derden, zoals met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

 1. ONTBINDING

12.1      Wanneer Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, insolvabel blijkt of wordt getroffen door beslaglegging, er bij Opdrachtgever sprake is van change of control of indien van PDA Parts & Repair B.V.  in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet verwacht mag worden, alsmede in geval van overmacht, is PDA Parts & Repair B.V.  gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van PDA Parts & Repair B.V.  op schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering van PDA Parts & Repair  op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

12.2      Wanneer Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk voortijdig beëindigt dient Opdrachtgever aan PDA Parts & Repair B.V.  annuleringskosten te voldoen, welke kosten 25% bedragen van de waarde van de onderliggende overeenkomst(en). Bovendien heeft PDA Parts & Repair  het recht om gemaakte en nog te maken kosten aan Opdrachtgever door te berekenen en schadevergoeding te vorderen, waaronder gederfde winst. Eventuele aan PDA Parts & Repair  betaalde bedragen zullen niet worden gerestitueerd, tenzij blijkt dat deze de omvang van de kosten en schadevergoeding te boven gaan.

13        OVERMACHT

13.1      Geen van Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van PDA Parts & Repair B.V.

13.2      Indien de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd hebben Partijen het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.

14        GESCHILLEN

14.1      Op alle verbintenissen tussen PDA Parts & Repair  en Opdrachtgever en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.3      Alle geschillen welke tussen Partijen mochten rijzen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.